Search form

Ja̰ 6:28

28Lo kɨn tɨ, kosɨ je təli dəji-e əi nə: «E ri ə sɔbɨ kadɨ jɨ ra taa kadɨ jɨ ra-n kɨlə kɨ Luwə ndɨgɨ ə?»