Search form

Ja̰ 6:32

32Lo kɨn tɨ, Jəju təl əl-de ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, e Mojɨ ə adɨ səsi mapa kɨ ḭ dɔra̰ tɨ al, nə e Bai Luwə ə adɨ səsi mapa kɨ rɔjetɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ taa.