Search form

Ja̰ 6:35

35Jəju əl-de ay njay ə nə: «Mi mapa kɨ dəw uso ə a oy al. Dəw kɨ re rɔm tɨ ɓo a ra-e al nɨm, dəw kɨ adɨ-m me nḛ ka, kɨndə a ra-e al nɨm tɔ.»