Search form

Ja̰ 6:38

38MBata m-ḭ dɔra̰ tɨ, m-re dɔnangɨ tɨ mba ra ndɨgɨ ləm al, nə kadɨ m-ra ndɨgɨ lə nje kɨlə-m.