Search form

Ja̰ 6:39

39Nɨngə nḛ kɨ nje kɨlə-m kɨ ɨlə-m ndɨgɨ kadɨ m-ra ə to kɨn: ndɨgɨ kadɨ tə m-tḭ ta dəw kare dan dɨje tɨ kɨ adɨ-m de kɨn al, nə kadɨ m-tḛḛ səde ji koy tɨ dɔbəy ndɔ tɨ.