Search form

Ja̰ 6:4

4Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, nay lə Jɨpɨ je kɨ ɓari-e nay Pakɨ e ɓasi.