Search form

Ja̰ 6:40

40E kɨn ə e nḛ kɨ Bai ndɨgɨ: ndɨgɨ kadɨ dɨje pətɨ kɨ oi mi NGon lə Luwə ə adi mi mede, ɨngəi kajɨ kɨ to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, ə kadɨ m-tḛḛ səde ji koy tɨ dɔbəy ndɔ tɨ.