Search form

Ja̰ 6:41

41Jɨpɨ je ɓai ta dɔ Jəju tɨ mbata əl ə nə: «Mi mapa kɨ ḭ dɔra̰ tɨ taa.»