Search form

Ja̰ 6:42

42Yuri ta dande tɨ əli əi nə: «Jəju kam, e ngon lə Jɨsəpɨ al a? Jɨ gər ko̰e je kɨ bawe je majɨ tɔ, nga ra ban be ə əl ə nə n-ḭ dɔra̰ tɨ taa ə n-re ə?»