Search form

Ja̰ 6:44

44Dəw kɨ asɨ kadɨ re rɔm tɨ kɨ kanjɨ kadɨ Bai kɨ ɨlə-m, ɔr-e ta rəbɨ goto. Nɨngə re Bai tḛḛ ta rəbɨ ade ɓa, mi m-a tḛḛ sie ji koy tɨ dɔbəy ndɔ tɨ.