Search form

Ja̰ 6:49

49Dɨlə mbo tɨ, kasi je usoi nḛ kuso kɨ ḭ dɔra̰ tɨ kɨ ɓari-e nə man, ka oyi.