Search form

Ja̰ 6:5

5Lokɨ Jəju un kəmne nɨngə, oo kosɨ dɨje ngay kɨ ɨsɨ rəi kɨ rɔe tɨ. Ə dəjɨ Pɨlɨpɨ ə nə: «J-a j-ɨngə mapa ra ə j-a jɨ ndogɨ kadɨ kosɨ dɨje kɨn pətɨ usoi ə?»