Search form

Ja̰ 6:58

58E kɨn ə e mapa kɨ ḭ dɔra̰ tɨ taa. E tə mapa kɨ kasi je usoi ə oyi kɨn al, nə e mapa kɨ dəw uso ɓa, dəwe kɨn a oy al, a ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨ ndɔe ndɔe.»