Search form

Ja̰ 6:60

Ta kɨ nje kadɨ kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ

60Dɨje ngay dan njé ndo je tɨ lə Jəju, lokɨ oi ta kɨn ta Jəju tɨ nɨngə, əli əi nə: «Ta kɨn e ta kɨ nga̰ ngay, dəw kɨ asɨ kadɨ a ɨndə mbine go tɨ goto.»