Search form

Ja̰ 6:64

64Nə dɨje madɨ dansi tɨ adi mi mede al.» Jəju əl be, tadɔ lo kɨlə ngɨre tɨ ɓəy, gər dɨje kɨ a adi-e mede al, taa gər dəw kɨ nje kɨle ji njé ba̰ je tɨ tɔ.