Search form

Ja̰ 6:70

70Jəju təl əl-de ə nə: «E mi ə m-mbətɨ səsi səi kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨn, nə dəw kare dansi tɨ, ndɨl su e mee tɨ.»