Search form

Ja̰ 6:71

71Lo kɨn tɨ, Jəju ɨsɨ əl ta kɨ dɔ Judasɨ tɨ kɨ ngon lə Sɨmo̰ Isɨkarɨyotɨ tɨ. Tadɔ e ə e dəw kare dan njé ndo je tɨ kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨ a ɨlə Jəju ji njé ba̰ je tɨ.