Search form

Ja̰ 7:11

Nḛ ndo kɨ lo ra nay kɨsɨ gɨn Kəy lo tɨ

11Dɔ kagɨ lo ra nay tɨ, njé kun dɔ Jɨpɨ je sangi Jəju nɨngə dəji əi nə: «E lo tɨ kɨ ra be ə?»