Search form

Ja̰ 7:32

32Ə ta kɨ kosɨ je ɨsɨ kɔti gɨn mɨndɨde tɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨn osɨ mbi Parɨsɨ je tɨ, adɨ Parɨsɨ je, kɨ njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je ɨləi njé ngəm dɔ lo je ləde kadɨ awi uwəi Jəju.