Search form

Ja̰ 7:37

Dɔbəy ndɔ ra nay

37Dɔbəy ndɔ ra nay, kɨ e ndɔ kɨ bo ngay ɓa , Jəju ḭ a taa un ndune əl ə nə: «Kɨn ə re dəw madɨ kɨndə ra-e ə, kadɨ re rɔm tɨ a̰y man.