Search form

Ja̰ 7:51

51«Kɨn ə re dəw oo ta kɨ ta dəw tɨ al nɨm, taa oo nḛ kɨ ra al nɨm ə, ndu kun ləje a gangɨ ta dɔe tɨ kəte no̰ tɨ al .»