Search form

Ja̰ 7:52

52Nə ɨləi-e tɨ əi nə: «Ḭ ka ḭ dəw kɨ Galile tɨ tɔ a? Ɨsangɨ gɨne me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə majɨ o! NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ kadɨ e dəw kɨ Galile tɨ goto.»