Search form

Ja̰ 8:14

14Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Re mi wa m-ma najɨ dɔ rɔm tɨ ka m-gər kadɨ najɨ kɨ ma ləm e ta kɨ rɔjetɨ, tadɔ mi m-gər lo kɨ m-ḭ tɨ nɨm, m-gər lo kɨ m-ɨsɨ m-aw tɨ nɨm, nə səi je, ɨgəri lo kɨ m-ḭ tɨ al nɨm, ɨgəri lo kɨ m-ɨsɨ m-aw tɨ al nɨm tɔ.