Search form

Ja̰ 8:20

20Ta je kɨn tḛḛ ta Jəju tɨ lokɨ ɨsɨ ndo-n dɨje nḛ natɨ kəy tɨ lə Luwə. Ɨsɨ ɓasi kadɨ lo tɨ kɨ nḛ je kɨ dɨje ɨsɨ ɨləi kadɨ-kare tɨtɨ adi Luwə ɨsɨ tɨ. NGa nɨngə dəw uwe al, tadɔ ndɔ lie asɨ al ɓəy.