Search form

Ja̰ 8:21

Jəju əl ta dɔ kawne rɔ Bawne tɨ

21Jəju əl-de ta kɨ rangɨ ɓəy ə nə: «M-a m-aw, nɨngə a sangi mi, nə a oyi me majal je tɨ ləsi. Lo kɨ m-a m-aw tɨ kɨn a asi kadɨ a awi tɨ al.»