Search form

Ja̰ 8:23

23Ə Jəju əl-de ə nə: «Səi, səi dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ nangɨ ne, ə mi, mi dəw kɨ dɔra̰ tɨ taa nu tɔ; səi dɨje lə dɔnangɨ, nə mi, mi dəw lə dɔnangɨ al.