Search form

Ja̰ 8:24

24Nɨngə e mbata kɨn ə m-əl-n səsi m-ə nə: “A oyi me majal je tɨ ləsi.” Kɨn ə re adi mi mesi təkɨ mi “NJe kɨsɨ no̰o̰” al ə, a oyi me majal je tɨ ləsi.»