Search form

Ja̰ 8:28

28Ə Jəju əl-de ə nə: «NDɔ kɨ a ɓəi mi NGon dəw taa kagɨ-dəsɨ tɨ kɨn ɓa, a gəri kadɨ mi “NJe kɨsɨ no̰o̰”; taa a gəri kadɨ m-ra nḛ madɨ dɔ rɔm al tɔ, nə e nḛ kɨ Bai ndo-m ə m-ɨsɨ m-əl.