Search form

Ja̰ 8:32

32A gəri nḛ kɨ rɔjetɨ, nɨngə nḛ kɨ rɔjetɨ kɨn a taa səsi ɨlə səsi taa ji ɓəə tɨ.»