Search form

Ja̰ 8:38

38Mi m-ɨsɨ m-əl nḛ kɨ m-o rɔ Bai tɨ, nə səi ɓa, ɨsɨ rai nḛ kɨ bawsi əl səsi tɔ.»