Search form

Ja̰ 8:7

7Ə lokɨ nayḭ-naa kɨ lə dəje ta tɨ, Jəju ɔr dɔne taa əl-de ə nə: «Dəw kɨ dansi tɨ ne kɨ ra majal nja kare al ɓa, kadɨ ɨle kɨ mbal dɔsa̰y.»