Search form

Ja̰ 9

Jəju ajɨ nje kəm tɔ kare

1Lokɨ Jəju ɨsɨ ɨndə də nɨngə, oo dəw kɨ kəme tɔ lo koje tɨ nu ɨsɨ. 2NJé ndo je lie dəji-e əi nə: «NJe ndo dɨje, dɨngəm kɨ kəme tɔ lo koje tɨ nu kɨn, kəme tɔ ɔjɨ-n dɔ majal lie e wa ə se, ɔjɨ-n dɔ majal lə njé koje je ə+3Ə Jəju əl-de ə nə: «E ta lə majal lie al nɨm, e ta lə majal lə njé koje je al nɨm, nə kəme tɔ be mba kadɨ Luwə ɔjɨ-n tɔgɨne taga kadɨ dɨje gəri. 4Dɔ kagɨ lo kɨ kadɨ to ɓəy, sɔbɨ kadɨ jɨ rai kɨlə lə dəw kɨ nje kɨlə-m, tadɔ lo a ndul ɓa, lo kadɨ dəw a ra kɨlə goto. 5Təkɨ mi-n dɔnangɨ tɨ ne ɓəy, mi kunjɨ kɨ dɔnangɨ tɨ.» 6Lokɨ Jəju əl ta je kɨn be ɓa, go tɨ, tɨbɨ man tane nangɨ, lɔy-n nangɨ, ɔr gɨdɨ kəm nje kəm tɔ tɨ ka kɨn. 7Nɨngə, əl nje kəm tɔ ə nə: «Aw ɨtogɨ kəmi lo ndogɨ man tɨ kɨ Sɨlowe+ .» «Sɨlowe» kɔr me nə «nje kaw kɨlə». Be ə, nje kəm tɔ aw togɨ kəmne loe tɨ ka kɨn, ɓa ta təl-e, kəme oo lo majɨ. 8NJé gədɨ kəy je lie, kɨ njé je kɨ kəte ɨsɨ ooi-e lo kɔy nḛ tɨ, əli əi nə: «Ma, e kam e dəw kɨ nje kɨsɨ nangɨ, kɔy nḛ ka kɨn al a?» 9Nɨngə njé kɨ na je əli əi nə: «E darɔe e wa.» Ə nje kɨ nungɨ əli əi nə: «Jagɨ e e al, nə e dəw kɨ nje tɨtɨ naa sie.» Nɨngə e wa kɨ dɔne əl ə nə: «E darɔm mi wa.» 10NGata ə dəji-e ta əi nə: «Re e ḭ wa ə, ra ban be ə kəmi oo lo ə?» 11Ə əl-de ə nə: «Dɨngəm kɨ tɔe nə Jəju ə lɔy nangɨ ɔr gɨdɨ kəm tɨ, ə əl-m ə nə: “Aw Sɨlowe tɨ ɨtogɨ kəmi”, ə m-aw m-togɨ kəmm, par ə kəmm oo lo majɨ.» 12Nɨngə dəji-e əi nə: «Dɨngəm kɨn e ra be ə?» Ə əl-de ə nə: «M-gər al.»

Parɨsɨ je dəji ta dɨngəm kɨ kəte kəme tɔ ka kɨn

13Lo kɨn tɨ, ɔri dɨngəm kɨ kəte kəme tɔ ka kɨn awi sie rɔ Parɨsɨ je tɨ. 14Nɨngə, ndɔe tɨ kɨ Jəju lɔy-n nangɨ kɨ man tane ɔr gɨdɨ kəme tɨ adɨ kəme oo lo ka kɨn e ndɔ taa kə̰ə̰. 15Ə Parɨsɨ je dəji-e ta kɨ ya̰de rangɨ ɓəy se n-ra ban ə n-oo lo wa? Ə əl-de ə nə: «Jəju ɔr nangɨ kɨ lɔy kəmm tɨ, ə m-aw m-togɨ kəmm, ə ngɔsɨne kəmm oo lo.» 16Lo kɨn tɨ, Parɨsɨ je kɨ madɨ əli əi nə: «Dəw kɨ ra nḛ kɨn e dəw kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ al, tadɔ ɨndə kəmne go ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ al.» Nə nje kɨ nungɨ əli əi nə: «Ra ban be ə, dəw kɨ nje ra majal par a aw kɨ tɔgɨ kadɨ ra-n nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl be kɨn ə?» Be ə, ta kɨn re kɨ gangɨ-naa dande tɨ. 17Nɨngə təli dəji nje kəm tɔ ka kɨn ɓəy əi nə: «NGa ḭ wa kɨ dɔi, ta ri ə əl dɔ dəw tɨ kɨ tḛḛ kəmi adɨ kəmi oo lo kɨn ə?» Ə nje kəm tɔ əl ə nə: «E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ.» 18NJé kun dɔ Jɨpɨ je mbati kadɨ mede təkɨ e dəw kɨ kəte kəme tɔ, ə ngɔsɨne dəw tḛḛ kəme adɨ kəme oo lo. Rai bɨtɨ adi njé koje je rəi. 19Ə dəji-de ta əi nə: «Dəw kam e ngonsi wa təkɨ rɔjetɨ a? A re e ngonsi wa ə, kəme tɔ lo koje tɨ wa a? A re kəme tɔ lo koje tɨ ə, ra ban be ə ngɔsɨne kəme oo lo ə?» 20Ə njé koje je əli əi nə: «Jɨ gər majɨ kadɨ e ngonje wa, taa kəme tɔ lo koje tɨ nu tɔ. 21Nə kɨ ɔjɨ dɔ kəme kɨ ngɔsɨne oo lo, ə se na ə tḛḛ kəme adɨ kəme oo lo wa kɨn ə, jɨ gər nḛ kare me tɨ al. Nɨngə e wa tɔgɨ gangɨ ə nə ɨdəji-e, ə a əl ta kɨ dɔ rɔne tɨ.» 22NJé koje je əli ta kɨn be mbata ɓəl kɨ ɓəli Jɨpɨ je. Tadɔ Jɨpɨ je dɔi ta naa tɨ kadɨ tə dəw kɨ re əl ə nə Jəju e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte ɓa, sɔbɨ tuwe gɨn kəy kaw-naa tɨ ləde kɔ. 23E mbata kɨn ə, njé koje je əli əi nə: «E wa tɔgɨ gangɨ ə nə, ɨdəji-e.» 24Ə Parɨsɨ je ɓari dəw kɨ kəte kəme tɔ ka kɨn adi-e re kɨ ko̰ joo, nɨngə əli-e əi nə: «Əl ta kɨ rɔjetɨ, ɔsɨ-n gon Luwə. Jɨ gər kadɨ dɨngəm kɨn e nje ra majal.» 25Lo kɨn tɨ, dɨngəm kɨ kəte kəme tɔ ka kɨn əl-de ə nə: «E nje ra majɨ, ə se e nje ra majal wa ka m-gər nḛ kare me tɨ al, nḛ kare kɨ m-gər majɨ ən: kəte kəm tɔ, nɨngə ngɔsɨne kəmm oo lo.» 26Nɨngə təli əli-e əi nə: «E ri ə ra səi? ə ra ban tɔ ə adɨ kəmi oo lo ə?» 27Lo kɨn tɨ əl-de ə nə: «Ta kɨn m-əl səsi kəte ngata, ə ɨmbati koo ta ləm, ə ra ban ə ɨgəri kadɨ m-təl m-əl səsi ɓəy ə? Ɨndɨgi kadɨ ɨtəli njé ndo je lie tɔ a?» 28Lokɨ əl Parɨsɨ je ta be ɓa, əi je taji-e ə əli-e əi nə: «Ḭ ə ḭ nje ndo lie, nə je, je njé ndo je lə Mojɨ. 29Jɨ gər kadɨ Luwə əl ta kɨ Mojɨ, nə dəw ləi kɨn, jɨ gər lo kɨ tḛḛ tɨ al.» 30Ə dɨngəm ka kɨn əl Parɨsɨ je ə nə: «E nḛ kɨ ətɨ ɓəl ngay kadɨ dəw kɨ səi, ɨgəri lokɨ tḛḛ tɨ al tɔ, ə dəwe ka kɨn taa adɨ kəmm oo lo. 31Jɨ gəri majɨ kadɨ dɨje kɨ njé ra majal, re əli ta kɨ Luwə ə, Luwə oo dɔ ta ləde al, nə dəw kɨ nje ɓəl Luwə, kɨ nje təl rɔne go ndue tɨ, Luwə oo dɔ ta lie. 32Kɨ mari nu wa kɨn, ndɔ kare kadɨ j-o nə dəw madɨ ə adɨ kəm dəw kɨ tɔ lo koje tɨ nu oo lo be kɨn, m-o al ɓəy. 33Kɨn ə re dɨngəm kɨn ḭ rɔ Luwə tɨ al ə, nḛ madɨ kare kɨ asɨ kadɨ ra goto.» 34Lo kɨn tɨ, əli-e əi nə: «Ḭ dəw kɨ a me majal tɨ lo koji tɨ nu kam ə, ɨge kadɨ ḭ ə ɨndo-je nḛ!» Ɓa tuwəi-e adɨ tḛḛ taga. 35Jəju oo kadɨ tuwəi-e, ə lokɨ ɨnge, dəje ə nə: «Ḭ adɨ mei NGon dəw a?» 36Ə əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, NGon dəw ə e na wa əl-m adɨ tə m-ade mem.» 37Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ḭ o-e kɨ kəmi, e darɔm mi wa kɨ m-ɨsɨ m-əli ta kɨn.» 38Be ə, dɨngəm ka kɨn əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, m-adi mem.» Ɓa ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰e tɨ. 39Jəju əl-e ə nə: «M-re dɔnangɨ tɨ ne mba gangɨ ta, m-re mba kadɨ dɨje kɨ kəmde tɔ, oi lo, ə kadɨ njé kɨ kəmde oo lo, təli njé kəm tɔ je tɔ.» 40Lokɨ Parɨsɨ je madɨ kɨ ai kɨ Jəju no̰o̰, oi dɔ ta kɨ Jəju əl kɨn nɨngə, dəji-e əi nə: «Je ka je njé kəm tɔ je tɔ a?» 41Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Kɨn ə re səi njé kəm tɔ je təkɨ rɔjetɨ ə, re majal ləsi a goto, nə təkɨ j-ɨsɨ-n, ə oi rɔsi kadɨ kəmsi oo lo kɨn ɓa, majal ləsi to lo tone tɨ ba.»