Search form

Ja̰ 9:16

16Lo kɨn tɨ, Parɨsɨ je kɨ madɨ əli əi nə: «Dəw kɨ ra nḛ kɨn e dəw kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ al, tadɔ ɨndə kəmne go ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ al.» Nə nje kɨ nungɨ əli əi nə: «Ra ban be ə, dəw kɨ nje ra majal par a aw kɨ tɔgɨ kadɨ ra-n nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl be kɨn ə?» Be ə, ta kɨn re kɨ gangɨ-naa dande tɨ.