Search form

Ja̰ 9:17

17Nɨngə təli dəji nje kəm tɔ ka kɨn ɓəy əi nə: «NGa ḭ wa kɨ dɔi, ta ri ə əl dɔ dəw tɨ kɨ tḛḛ kəmi adɨ kəmi oo lo kɨn ə?» Ə nje kəm tɔ əl ə nə: «E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ.»