Search form

Ja̰ 9:21

21Nə kɨ ɔjɨ dɔ kəme kɨ ngɔsɨne oo lo, ə se na ə tḛḛ kəme adɨ kəme oo lo wa kɨn ə, jɨ gər nḛ kare me tɨ al. Nɨngə e wa tɔgɨ gangɨ ə nə ɨdəji-e, ə a əl ta kɨ dɔ rɔne tɨ.»