Search form

Ja̰ 9:22

22NJé koje je əli ta kɨn be mbata ɓəl kɨ ɓəli Jɨpɨ je. Tadɔ Jɨpɨ je dɔi ta naa tɨ kadɨ tə dəw kɨ re əl ə nə Jəju e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte ɓa, sɔbɨ tuwe gɨn kəy kaw-naa tɨ ləde kɔ.