Search form

Ja̰ 9:24

24Ə Parɨsɨ je ɓari dəw kɨ kəte kəme tɔ ka kɨn adi-e re kɨ ko̰ joo, nɨngə əli-e əi nə: «Əl ta kɨ rɔjetɨ, ɔsɨ-n gon Luwə. Jɨ gər kadɨ dɨngəm kɨn e nje ra majal.»