Search form

Ja̰ 9:41

41Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Kɨn ə re səi njé kəm tɔ je təkɨ rɔjetɨ ə, re majal ləsi a goto, nə təkɨ j-ɨsɨ-n, ə oi rɔsi kadɨ kəmsi oo lo kɨn ɓa, majal ləsi to lo tone tɨ ba.»