Search form

Ja̰ 9:7

7Nɨngə, əl nje kəm tɔ ə nə: «Aw ɨtogɨ kəmi lo ndogɨ man tɨ kɨ Sɨlowe .» «Sɨlowe» kɔr me nə «nje kaw kɨlə». Be ə, nje kəm tɔ aw togɨ kəmne loe tɨ ka kɨn, ɓa ta təl-e, kəme oo lo majɨ.