Search form

Ja̰ 9:9

9Nɨngə njé kɨ na je əli əi nə: «E darɔe e wa.» Ə nje kɨ nungɨ əli əi nə: «Jagɨ e e al, nə e dəw kɨ nje tɨtɨ naa sie.» Nɨngə e wa kɨ dɔne əl ə nə: «E darɔm mi wa.»