Search form

Ja̰ int

Ta kɨ dɔ Poy ta tɨ kɨ Majɨ kɨ Ja̰ ndangɨ

Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨ Ja̰ ndangɨ e kɨ kare dan Poy ta je tɨ kɨ Majɨ kɨ sɔ (Matɨye, Markɨ, Lukɨ kɨ Ja̰). NGa nɨngə ta je kɨ aw naa tɨ kɨ njé kɨ mɨtə e ngay al. Ta je kɨ aw naa tɨ kɨ səde, e ta kɨ dɔ koy Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ kaw kɨ ta tɔl ta makɨtɨbɨ tɨ kɨn par. Nḛ je madɨ kɨ Ja̰ əl tae, made je əli al, tə ta lə taa-naa kɨ Kana tɨ (2.1-12), kɨ ta lə Nɨkodəm kɨ aw ɨngə Jəju (3.1-21), kɨ ta lə dəne kɨ Samari tɨ əi kɨ Jəju (4.1-12), kɨ ta lə dɨngəm kɨ rɔe oy koy njururu kɨ Jəju aje (5.1-18), taa ta lə dəw kɨ kəme tɔ lo koje tɨ nu ə Jəju adɨ kəme oo lo (9.1-41) kɨn. Nḛ kɨ rɔ Jəju tɨ kɨ Ja̰ a dɔ tɨ ngay, e nḛ ndo je lie kɨ ndo dɨje.

Me ta tɨ kɨ Ja̰ ɨlə-n ngɨrə makɨtɨbɨ ləne kɨn (1.1-18), tɔjɨ Jəju kadɨ e Ta lə Luwə. Ta kɨ təl rɔne dəw tɨ, re dan dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨ Ja̰ ndangɨ kɨn asɨ kadɨ dəw gangɨ kəy kəme asɨ joo kɨ ndɔ lə Jəju (13.1), kəte no̰ ndɔ tɨ nɨm, go ndɔ tɨ nɨm:

- Kəy kəme kɨ dɔsa̰y (1.19—12.50) əl ta kɨ dɔ najɨ kɨ ma tɨ kɨ dɨje kɨ dangɨ dangɨ (Ja̰ Batɨsɨ, Andɨre, Pɨlɨpɨ kɨ Natanɨyəl) mai dɔ Jəju tɨ, na na ma kɨ go lo koe tɨ ləne. Taa əl ta dɔ dɨje tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ Jəju ɨngə-de nɨm, nḛ kɔjɨ je kɨ asɨ gɨn sɨri kɨ Jəju ra nɨm tɔ, kɨ kadɨ dɨje sangi gɨne gəri majɨ. Ja̰ tɔl ta kəy kəm ta ləne kɨ dɔsa̰y kɨn kɨ kɔsɨ dɔ ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ Jəju əl naa tɨ (12.37-50).

- Kəy kəme kɨ ko̰ joo, əl ta lə Jəju kɨ tḛḛ kɨ ta je kɨ tɔgɨde to, kɨ rai rɔde tə ta je kɨ dəw a əl ngɨnə-n ndɔne kam be, kɨ rɔ njé ndo je tɨ ləne (13-16). Lo kɨn tɨ, Jəju əl ta kɨ Bawne, nɨngə me kəl ta tɨ kɨ Bawe Luwə, ɨndə dɔ rɔne dana kadɨ ngəm-n koy kɨ a re dɔe tɨ, ɓa dəjɨ Bawne kadɨ ɨndə kəme go njé kun gone tɨ kɨ n-a n-ɨyə̰-de tone tɨ kɨn majɨ (17). Ta lə Ja̰ təl osɨ go ndəgɨ Poy ta je tɨ kɨ Majɨ kɨ mɨtə, lokɨ əl-n ta kuwə kɨ uwəi Jəju, kɨ ta gangɨ kɨ gangi ta koy dɔe tɨ, ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, nɨngə go tɨ tḛḛ dan njé koy je tɨ kɨn (18-20). NDɔ ra nay Pakɨ tɨ, Jəju tḛḛ ɨngə Mari kɨ Magɨdala nɨm, ɨngə njé ndo je ləne nɨm. Taa go tɨ, təl tḛḛ ɨngə-de kɨngə kɨ rangɨ ɓəy mbata lə Tomasɨ kɨ made je əli-e ta lə Jəju kɨ tḛḛ lo koy tɨ ə najɨ kɨn kadɨ tə e ka oo-e tɔ. To tə nḛ kɨ Ja̰ əl gɨn nḛ kɨ ndangɨ-n Poy Ta kɨ Majɨ kɨn (20.30-31), tɔl-n ta makɨtɨbɨ ləne ngata be, ɓəy taa təl re dɔ tḛḛ tɨ kɨ Jəju tḛḛ ɨngə njé ndo je sɨri ta ba tɨ kɨn.

Gɨn nḛ kɨ Ja̰ ndangɨ-n Poy Ta kɨ Majɨ kɨn (20.30-31) ə ɨlə jine dɔ tɨ kɨn ə a ra kadɨ dəw kɨ tɨdə makɨtɨbɨ kɨn ɓa, a gər ay njay təkɨ Jəju e darɔ Kɨrɨsɨ wa kɨ Luwə mbəte kɨ sɔbɨ kadɨ a re ka kɨn nɨm, e NGon lə Luwə nɨm. E lo kɨn tɨ ə dəw kɨ ra a ɨngə-n kajɨ təkɨ Jəju wa əl-n ə nə: «Mi rəbɨ, mi ta kɨ rɔjetɨ, mi kɨsɨ kɨ dɔ taa...» (14.6).