Search form

Jonasɨ 1

Jonasɨ mbatɨ kaw kɨlə lə Ɓaɓe

1Ɓaɓe əl Jonasɨ kɨ ngon lə Amɨtay ə nə: 2«Ḭ taa aw ɓe-bo tɨ kɨ Nɨnɨbɨ, ɨndɔr mbi dɨje kɨ me ɓe tɨ, ə əl-de təkɨ mi Luwə m-aw səde kɨ ta. Tadɔ m-o nḛ rade kɨ majal.»

3Nə Jonasɨ ḭ ɨsɨ a̰y kadɨ n-aw n-ɓɔyɔ rɔne ta kəm Ɓaɓe tɨ, me ɓe kɨ Tarsɨsɨ tɨ yo. E be ə, ḭ aw ɓe tɨ kɨ tɔe nə Japa, nɨngə ɨngə bato kɨ ɨsɨ aw me ɓe tɨ kɨ Tarsɨsɨ. Lokɨ ɨgə bato nɨngə, al me tɨ kadɨ n-aw Tarsɨsɨ tɨ, sa̰y ta kəm Ɓaɓe tɨ.

4Ɓaɓe adɨ nəl kɨ bo bə səde busɨ dɔ man tɨ. Nəl ka kɨn ɨlə kɨ tɔgɨne ngay, adɨ man aw tə tɔ bato gɨnde tɨ. 5NJé kuwə ngandɨ bato je dadi par par kɨ ɓəl adɨ na na ka ɓar yo lə kane je. Mede ɨlə bɨnə nɨdɨ al, adɨ ɔyi nḛ je kɨ me bato tɨ rɔi kɔ me ba tɨ mba kadɨ n-ooi se bato a ɔle kəl, ə a to sotɨ wa. Kəte no̰ nḛ je tɨ kɨn ə, Jonasɨ ḭ aw to gɨn bato tɨ, to ɓi makɨ. 6Nɨngə kɨ bo kɨ dɔ njé kuwə ngandɨ bato je tɨ re ndəl Jonasɨ əl-e ə nə: «Ḭ dəw kɨ ban ə j-ɨsɨ j-oy be ka ɨsɨ to ɓi par ə? ḭ taa əl ta kɨ Luwə ləi adɨ j-o se a oo kəm-to-ndoo ləje al wa?» 7NJé bato je əli-naa mbo̰de tɨ kadɨ n-tɨgəi kɨr n-ooi se na dana ə ɨsɨ ɔr nḛ kɨ majal re-n dɔde tɨ be wa? Lokɨ tɨgəi kɨr nɨngə, kɨr osɨ dɔ Jonasɨ tɨ. 8Adɨ əli Jonasɨ əi nə: «Ḭ dəw kɨ ɓe kɨ ra tɨ, ḭ gɨn ka kɨ ra, kɨlə ri ə ɨsɨ ra? Əl-je adɨ j-o se ri ə ra nḛ ə j-ɨsɨ j-ɨngə ko̰ be wa?» 9Jonasɨ əl-de ə nə: «Mi gɨn ka Ebɨrə, mi nje ɓəl Ɓaɓe Luwə kɨ dɔra̰ tɨ, kɨ nje ra ba bo katɨ kɨ dɔnangɨ.» 10Jonasɨ əl-de təkɨ n-ɨsɨ nay sa̰y ta kəm Ɓaɓe tɨ. Ta kɨn ra ɓəl njé kuwə ngandɨ bato je ka kɨn ngay, adɨ dəji-e əi nə: «MBa ri ə ɨra nḛ be ə?» 11Nəl bo kɨ re kɨ tɔgɨne ngay ka kɨn ra adɨ ba ḭ pu pu. Be ə dəji e əi nə: «Ri ə j-a ra səi ə ba a to jəke mbata ləje ə?» 12Jonasɨ əl-de ə nə: «M-gər kadɨ e mbata ləm ə nəl bo kɨn ɨsɨ adɨ-n səi ko̰. Uni mi ɨləi mi ba, nɨngə ba a təl to jəke.» 13NJé kuwə ngandɨ bato je rai kɨ tɔgɨde mba kadɨ n-təli n-awi ngangɨ ba tɨ gogɨ, nə loe goto, tadɔ nəl kɨ re kɨ tɔgɨne ngay ka kɨn ndɔr-de kɨ gogɨ gogɨ. 14Nɨngə no̰i dɔ Ɓaɓe tɨ əi nə: «Ɓaɓe onoi kadɨ adɨ j-oy mbata lə dɨngəm kɨn. Onoi kadɨ ɨtɨdə majal lie dɔje tɨ, mbata ra səje nḛ madɨ kɨ majal al tɔ. Tadɔ ḭ Luwə ə ɨra nḛ kɨ mei ge.» 15Lokɨ uni Jonasɨ ɨləi-e me ba tɨ nɨngə, ta naa tɨ no̰o̰ par ə, ba kɨ ḭ pu pu par par ka kɨn təl to jəke. 16Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ njé kuwə ngandɨ bato ka kɨn ɓəli Luwə ngay, adɨ adi-e kadɨ-kare ə uni mɨndɨde adi-e kɨ rɔ kɨ kɨbɨ tɔ.