Search form

Jonasɨ 1:5

5NJé kuwə ngandɨ bato je dadi par par kɨ ɓəl adɨ na na ka ɓar yo lə kane je. Mede ɨlə bɨnə nɨdɨ al, adɨ ɔyi nḛ je kɨ me bato tɨ rɔi kɔ me ba tɨ mba kadɨ n-ooi se bato a ɔle kəl, ə a to sotɨ wa. Kəte no̰ nḛ je tɨ kɨn ə, Jonasɨ ḭ aw to gɨn bato tɨ, to ɓi makɨ.