Search form

Jonasɨ 1:6

6Nɨngə kɨ bo kɨ dɔ njé kuwə ngandɨ bato je tɨ re ndəl Jonasɨ əl-e ə nə: «Ḭ dəw kɨ ban ə j-ɨsɨ j-oy be ka ɨsɨ to ɓi par ə? ḭ taa əl ta kɨ Luwə ləi adɨ j-o se a oo kəm-to-ndoo ləje al wa?»