Search form

Jonasɨ 2

Jonasɨ əl ta kɨ Ɓaɓe lokɨ to me kanjɨ tɨ

1Ɓaɓe adɨ kanjɨ kɨ bo re ur Jonasɨ. Jonasɨ to ndɔ mɨtə me kanjɨ tɨ. 2Lokɨ to me kanjɨ tɨ no̰o̰ ə əl ta kɨ Ɓaɓe Luwə ləne ə nə:

3«Lokɨ mi dan nḛ kɨ to tɨ,

M-no̰ dɔ Ɓaɓe tɨ ə oo dɔ no̰ ləm.

M-no̰ m-ɓar-e,

Lokɨ mi dan lokɨ koo tɨ,

Nɨngə oo dɔ ndum.

4Ɨlə-m lo kɨ ndul kururu tɨ, pungɨ ba tɨ,

Man gugɨ dɔm sɨpɨ,

Pungɨ man je kɨ kɔr man je ləi, mani dɔm tɨ kɨ go-naa go-naa.

5Adɨ m-ɔjɨ ta mem tɨ m-ə nə:

“Mi ka m-ra nḛ madɨ Luwə tuwə-m kɔ ta kəmne tɨ”.

Re e be ka,

M-a m-o kəy kaw-naa ləi kɨ ay njay kɨn ɓəy.

6Man uwə-m mɨndɨm tɨ adɨ mi ta yo tɨ.

Wale je kɨ baa ɓɨndi mi ɓɨndɨ ɓɨndɨ.

7M-aw bɨtɨ m-ɔdɨ gɨn ba,

Lokɨ mbal je ɨsɨ bəi tɨ.

Nangɨ tɨbɨ tane dɔm tɨ adɨ tam tḭ.

Nɨngə gɨn ɓe koy tɨ kɨ əbɨ bɨngɨ,

Ḭ Ɓaɓe Luwə ləm ɨtḛḛ səm tɨ kare.

8Lokɨ m-ɔr mem dɔ rɔm tɨ ngata nɨngə,

Mem ole dɔ Ɓaɓe tɨ.

Be ə,

Ta kɨ m-əl səi aw ratata tḛḛ mbi tɨ,

Lo kɨsi tɨ kɨ ay njay.

9NJé kuwə kul yo je kɨ ndade goto,

Nḛ kɨmə ləde mbata kajɨ ləi ḭ Luwə goto.

10Nə mi,

M-a m-adi kadɨ-kare.

Nɨngə m-a m-un ndum ta, kadɨ m-ra-i oyo tɔ,

Ə ndu kun je pətɨ kɨ m-un m-adi ka,

M-a m-a dɔ tɨ tɔ.

Tadɔ m-ɨgər kadɨ ḭ Ɓaɓe kɨ kari ba ə ajɨ-m.»

11Ɓaɓe əl ta kanjɨ adɨ tɔmo̰ Jonasɨ dɔnangɨ tɨ kɨ tutɨ.