Search form

Jonasɨ 3

Jonasɨ aw kɨlə mbḛ ɓe kɨ Nɨnɨbɨ tɨ ngata

1Ɓaɓe əl ta Jonasɨ kɨ ko̰ joo ɓəy ə nə: 2«Ḭ taa aw ɓe-bo tɨ kɨ Nɨnɨbɨ, ə ɨndɔr mbi dɨje kɨ me ɓe tɨ kɨ ta kɨ m-a m-əli kam.» 3Jonasɨ ḭ kalangɨ ba aw Nɨnɨbɨ tɨ kɨ go ndu kun tɨ lə Luwə ngata. Nɨnɨbɨ e ɓe kɨ bo ngay adɨ dəw a njɨyə asɨ ndɔ mɨtə ta a oo ngange. 4NDɔ kɨ dɔsa̰y, Jonasɨ njɨyə me ɓe tɨ, nɨngə ɨlə mbḛ ə nə: «Nay ndɔ kutɨ sɔ ba kadɨ Nɨnɨbɨ a təl nduwəɓe.» 5Dɨje kɨ me ɓe tɨ adi mede Luwə, adɨ ɨləi mbḛ kadɨ n-a n-ɔgi rɔde kuso nḛ ə se ka̰y man. E be ə, dɨje pətɨ, njé nḛ kɨngə je kɨ nje ndoo, ɨləi kɨbɨ kuwə ndoo rɔde tɨ. 6Lokɨ ngar kɨ Nɨnɨbɨ tɨ oo ta nḛ kɨ a ra nḛ nɨngə, ḭ taa dɔ kɨmbər ngar tɨ ləne, ɔr kɨbɨ ngar rɔne tɨ kɔ, ɨlə kɨbɨ kuwə ndoo rɔne tɨ ə ɨsɨ bu tɨ. 7Nɨngə ndu kɨ ngar un adɨ dɨje ɨləi mbḛ me ɓe tɨ ə to kɨn: «Mi ngar kɨ dɨje kɨ gom tɨ, m-un ndum kadɨ dəw madɨ kare ə se da je kɨ du ə se kɨ bo kɨ me ɓe tɨ ləm, a usoi nḛ al nɨm a a̰yḭ-naa man al nɨm tɔ. 8Kadɨ dɨje ɨləi kɨbɨ kuwə ndoo rɔde tɨ ə labi kɨbɨ kuwə ndoo dɔ da je tɨ tɔ. Nɨngə kadɨ ɨyə̰i rəbɨ kɨlə rade je kɨ majal kɨ kal nḛ ra kɨ dɔ gu tɨ kɔ, ə ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ ə no̰i. 9Dɔmajɨ ə, kɨ ta kul təl rɔ go ta tɨ kɨn, a ra adɨ wongɨ lə Luwə kɨ ətɨ ɓəl kɨn a yogɨro, nɨngə a oo kəm-to-ndoo ləje ə a tɔl-je al.» 10Lokɨ Luwə oo kadɨ dɨje kɨ Nɨnɨbɨ tɨ təli rɔde kalangɨ ba go ta tɨ ə ɨyə̰i go majal je ləde kɔ nɨngə, ɨyə̰ kɔjɨ ta tɔl kɨ kadɨ n-tɔl-de kɨn kɔ, ə tɔl-de al.