Search form

Jonasɨ 4

Jonasɨ ra wongɨ dɔ koo kəm-to-ndoo tɨ lə Luwə

1Kɨyə̰ kɨ Ɓaɓe ɨyə̰ go majal lə dɨje kɨ Nɨnɨbɨ tɨ kɔ nəl Jonasɨ al ngay adɨ wongɨ rae. 2Be ə, əl ta kɨ Luwə ə nə: «Nḛ kɨ m-ga ə m-a̰y m-aw-n Tarsɨsɨ tɨ lokɨ m-o ta ləi kɨn ɓe nu ɓəy ka ə to kɨn. M-gər kadɨ ḭ Luwə kɨ me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo ləi ətɨ ɓəl. Ḭ nje ra wongɨ law al, taa ndɨgɨ ləi ka ga̰e goto tɔ. Re wongɨ rai kɨ dɨje ləi ka, ɨyə̰ go kalangɨ ba adɨ-de. 3NGɔsɨne, Ɓaɓe, njay ba adɨ-m m-oy kɨ rangɨ. Koym e sotɨ tɔy kadɨ m-ɨsɨ kɨ dɔm ta.» 4Nɨngə Ɓaɓe dəje ə nə: «O adɨ wongɨ kɨ rai kɨn majɨ wa?» 5Nɨngə Jonasɨ tḛḛ me ɓe tɨ kɨ Nɨnɨbɨ, kɨ gɨdɨ lo tɨ, lo kɨbə kadɨ tɨ. Ra kəy kam loe tɨ kɨn ɨsɨ ndɨle tɨ. Ɨsɨ ngɨnə kadɨ n-oo se ri ə a ra dɨje kɨ Nɨnɨbɨ tɨ wa? 6Ɓaɓe Luwə adɨ kagɨ madɨ kɨ to tə rongɨ be ɨbə, nɨngə ngal kɨ taa dɔ Jonasɨ tɨ. NDɨle kɨ ɓukɨ dɔ Jonasɨ tɨ ra adɨ wongɨ lie yogɨro bəm bəm. Nɨngə rɔ Jonasɨ re nəl-e ngay mbata ndɨl ka kɨn. 7Lo ti kɨ rangɨ, Luwə adɨ ngon kuu re do̰ ngɨrə rongɨ ka kɨn gangɨ ade tutɨ. 8Nɨngə dɔ kagɨ lo kɨ kadɨ ɔsɨ, Luwə adɨ nəl madɨ kɨ tɨngə bɨlɨngɨ ḭ kɨ lo kɨbə kadɨ tɨ be re. Nɨngə kadɨ re ɔsɨ jam dɔ Jonasɨ wa ɓəy, adɨ aw kɨmə yone pɨr pɨr. Go nḛ je tɨ kɨn Jonasɨ ge koy par adɨ əl Luwə ə nə: «Koym e sotɨ tɔy kadɨ m-ɨsɨ kɨ dɔm ta.» 9Nɨngə Luwə əl Jonasɨ ə nə: «Wongɨ kɨ ɨra be kɨ mbata lə rongɨ kɨn majɨ wa mɨndɨ ɓe?» Jonasɨ ɨlə tɨ ə nə: «wongɨ ləm kɨ m-ra e go rəbe tɨ, ta koy kɨ m-dəjɨ ka e go rəbe tɨ tɔ.» 10Nɨngə Ɓaɓe əl-e ə nə: «Nḛ kare kɨ ḭ ra mbata lə rongɨ kɨn goto. Ɨbə ɓone par ə lo ti dɔ tɨ ə oy tɔ, wa kɨn ka aw kɨ kəm-to-ndoo mbata lie. 11NGa oo Nɨnɨbɨ kɨ e ɓe-bo kɨ dɨje kɨ me tɨ kɨ asi kɔr mbo̰ nḛ kɨ majɨ kɨ nḛ kɨ majal naa tɨ al, tɔy dɨbɨ ɓu kɨ kutɨ joo, taa nḛ kul je ka toi mbar mbar tɔ, kɨn ə kadɨ mi Luwə kadɨ m-o kəm-to-ndoo lie al ə?»