Search form

Jonasɨ 4:2

2Be ə, əl ta kɨ Luwə ə nə: «Nḛ kɨ m-ga ə m-a̰y m-aw-n Tarsɨsɨ tɨ lokɨ m-o ta ləi kɨn ɓe nu ɓəy ka ə to kɨn. M-gər kadɨ ḭ Luwə kɨ me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo ləi ətɨ ɓəl. Ḭ nje ra wongɨ law al, taa ndɨgɨ ləi ka ga̰e goto tɔ. Re wongɨ rai kɨ dɨje ləi ka, ɨyə̰ go kalangɨ ba adɨ-de.