Search form

Jonasɨ 4:6

6Ɓaɓe Luwə adɨ kagɨ madɨ kɨ to tə rongɨ be ɨbə, nɨngə ngal kɨ taa dɔ Jonasɨ tɨ. NDɨle kɨ ɓukɨ dɔ Jonasɨ tɨ ra adɨ wongɨ lie yogɨro bəm bəm. Nɨngə rɔ Jonasɨ re nəl-e ngay mbata ndɨl ka kɨn.