Search form

Jonasɨ 4:8

8Nɨngə dɔ kagɨ lo kɨ kadɨ ɔsɨ, Luwə adɨ nəl madɨ kɨ tɨngə bɨlɨngɨ ḭ kɨ lo kɨbə kadɨ tɨ be re. Nɨngə kadɨ re ɔsɨ jam dɔ Jonasɨ wa ɓəy, adɨ aw kɨmə yone pɨr pɨr. Go nḛ je tɨ kɨn Jonasɨ ge koy par adɨ əl Luwə ə nə: «Koym e sotɨ tɔy kadɨ m-ɨsɨ kɨ dɔm ta.»